Διαγωνισμός για προμήθεια παγωτών

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 6η Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00