Διαγωνισμός για προμήθεια στρεπτού μετατροπέα συχνοτήτων – ΓΕΝ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών 11/06/2018 και ώρα 11 π.μ.