Διαγωνισμός για προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού

Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.