Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών χρωμάτων, στεγανωτικών, μονωτικών

Ο διαγωνισμός στις 14/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ.