Διαγωνισμός για προμήθεια υπερηχοτομογράφου-Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Υποβολή προσφορών έως 23 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 11:00.