Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2020