Διαγωνισμός προμήθειας υλικών για συντήρηση μηχανικού εξοπλισμού – ΥΠΑ