Διαγωνισμός για προμήθεια μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου