Διαγωνισμός για συντήρηση Λογιστικού Σχεδίου Διπλογραφικής Λογιστικής

Υποβολή προσφορών μέχρι 29 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.