Διαγωνισμός για συσκευές-προμήθειες διαγνωστικής & ακτινοδιαγνωστικής

Υποβολή προσφορών μέχρι 9 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.