Διαγωνισμός για σύστημα κρυοβιοψίας για Πνευμονολογική Κλινική

Υποβολή προσφορών μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.