Διαγωνισμός για «Σύστημα Παρακολούθησης Ασθενών» – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 11 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.