Διαγωνισμός για «σύστημα πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας»

Υποβολή προσφορών μέχρι 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.