Διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης-Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30.