Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων – Δήμος Αιγάλεω

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 26/3/2018 και ώρα 13.00.