Διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων αίματος

Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.