Διαγωνισμός για «χειρουργικές γάζες» – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.