Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαριότητας – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 16 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.