Διαγωνισμός για υπηρεσίες μεταφοράς μονάδων της ΥΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/05/2018 και ώρα 17:00.