Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου του 2018 και ώρα 12:30.