Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Προσωπικού Καθαριότητας Κτηρίων

Υποβολή προσφορών μέχρι 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.