Διαγωνισμός για υπηρεσίες συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης-ΥΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι 16/10/2018 και ώρα 14:00.