Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια αναγκαιούντων ανταλλακτικών υποστήριξης – συντήρησης των κρυ-πτοσυσκευών CM 109 – IP» – ΓΕΣ