Διαγωνισμός ΥΠΑ για αναβάθμιση συστήματος SITA/CUTE

Υποβολή προσφορών μέχρι 14/11/2018 και ώρα 17:00.