Διαγωνισμός ΥΠΑ για προμήθεια εξοπλισμού

Υποβολή προσφορών μέχρι 1/11/2018 και ώρα 14:00.