Διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δημοτικά τέλη των μη ηλεκτροδοτηθέντων και µη χρησιμοποιούμενων ακινήτων

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού Συνεργάτη Ε.Ε.Α.


Με το άρθρο 222 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133) ρητά προβλέφθηκε ότι η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού των µη χρησιμοποιούμενων και µη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης προς τον οικείο δήμο.

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες οφειλές, μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Συνηγόρου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπεται διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσής τους, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση περί µη χρήσης ή υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Ειδικότερα σύμφωνα µε το ανωτέρω άρθρο « ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β. δ. (Α` 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα µε βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται ».

Μετά την ψήφιση του ν. 4555/18 και το µε αριθμό πρωτοκόλλου 62859/07.11.18 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επιχείρησε να παράσχει διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατηγορίας ακινήτων, ο Συνήγορος επισήμανε µε έγγραφό του την αναγκαιότητα να ρυθμιστεί νομοθετικά η απαλλαγή των ακινήτων που ποτέ δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί και δεν χρησιμοποιούνταν, από την καταβολή δημοτικών τελών, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιβεβλημένο να επιλυθεί το ζήτημα των οφειλών από δημοτικά τέλη αυτών των ακινήτων.

Τη διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δημοτικά τέλη των ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων και µη χρησιμοποιούμενων ακινήτων προβλέπει το άρθρο 103 του πρόσφατου Νόμου 4604/2019, κάνοντας αποδεκτή σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Με το άρθρο 103 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4604/19, το οποίο αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/18, παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.19 ο χρόνος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη ακινήτου ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην οποία δηλώνεται ότι αυτό δεν χρησιμοποιούνταν κατά το διάστημα αναφοράς. Σύμφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 222 του ν. 4555/18, η δήλωση αυτή συνυποβάλλεται στο Δήμο µε βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου, προκειμένου να διαγραφεί ή να παραλειφθεί η βεβαίωση οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ακινήτου του οποίου η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί. Όπως δε διευκρινίζεται, ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται. Με την ίδια επίσης διάταξη (παρ. 2) προβλέφθηκε ότι, οφειλές ακινήτου από δημοτικά τέλη που επιβλήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, επειδή δεν είχε υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του δήλωση ότι δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η χρησιμοποίησή του κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Επιπλέον, στην ίδια διάταξη επισημαίνεται ότι ποσά τα οποία καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται. Σχετικό είναι και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019».