Διακήρυξη γα σύμβαση υπηρεσιών καθαριότητας σε Κέντρο Υποδοχής Λέσβου

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στις 2 Ιουλίου 2018.