Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΥΤ Κω

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.