Δικαίωμα στην εργασία κατά τη διάρκεια λήψης σύνταξης χηρείας από φοιτητές και χήρες

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου


Σύμφωνα με τον νόμο 4611/19 και κατόπιν διευκρινήσεως σε αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας, ενημερωθήκαμε για τα κάτωθι:

5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής δι¬άρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το πενήντα τοις εκατό (50%) της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 4.».

Σας μεταφέρω λοιπόν με απλά λόγια ώστε να είναι κατανοητά: Φοιτητές ή χήρες ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ με την προϋπόθεση ότι χάνουν το 50% της σύνταξης θανάτου όμως σύμφωνα με την ΚΥΑ όταν προσλαμβάνονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, εξισοροπιστικά δικαιούνται διετή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, τις οποίες θα κατέβαλαν και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Δημόσιο αναλαμβάνει την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους και δεν καλούνται να καταβάλουν είτε να παρακρατούνται από τον μισθό οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου.

Δικαίωμα χρήσης αυτής της δυνατότητας έχουν οι επιζώντες ή/και διαζευγμένοι σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξης, αρχής γενομένης από 13.05.2016 είναι άνεργοι, και μετά από την πάροδο 3ετίας αναλάβουν μισθωτή εργασία ή ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, εξαιρουμένων των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως αγρότες.

Η ανεργία πρέπει να συντρέχει κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της έναρξης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου και η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας (χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ελάχιστου χρόνου ανεργίας).

Ειδικότερα, άνεργοι θεωρούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, στους Λογαριασμούς Ανεργίας του πρώην ΕΤΑΠ MME ή στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.). Η ανεργία πρέπει να συντρέχει κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης εργασίας. Προσοχή, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ελάχιστου χρόνου ανεργίας. Η επιδότηση “κλειδώνει” με αίτηση στον ΕΦΚΑ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας. Αν η αίτηση υποβληθεί στο 3μηνο, οι εισφορές καταβάλλονται αναδρομικά από την ημερομηνία πρόσληψης. Αν υποβληθεί εκπρόθεσμα, η επιδότηση “τρέχει” από την υποβολή της αίτησης. Μέχρι να εγκριθεί η αίτηση, ο ωφελούμενος καταβάλλει τις εισφορές και ακολούθως αυτές του επιστρέφονται αναδρομικά.

Το Δημόσιο υποχρεούται να καλύψει το 100% των εισφορών. Το μη μισθολογικό κόστος στο βασικό πακέτο κάλυψης των μισθωτών είναι 41,06% (20% ΕΦΚΑ – 7,10% ΕΟΠΥΥ – 7% ΕΤΕΑΕΠ – 6,96% ΟΑΕΔ) του μισθού τους σε εργοδοτικές (25,06%) και εργατικές (16%) εισφορές. Για τον ελεύθερο επαγγελματία ανέρχεται στο 26,95% συν 10€ για ΟΑΕΔ. Το Δημόσιο υποχρεούται να τις επιδοτεί για δυο χρόνια. Η επιδότηση δεν διακόπτεται πριν την 2ετία, ακόμη κι αν ο ωφελούμενος αλλάξει εργοδότη ή προχωρήσει σε έναρξη νέας δραστηριότητας, αρκεί αυτό να συμβαίνει εντός της 5ετίας από την καταβολή της σύνταξης. Η επιδότηση συνεχίζεται ακόμη κι αν ο επιζών δικαιωθεί δική του σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, ακόμη κι αν χάσει το δικαίωμα της σύνταξης χηρείας.

Δικαιούχοι είναι:
α) Εργοδότες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και προσλαμβάνουν ανέργους με συντάξεις θανάτου. Απ’ αυτούς εξαιρούνται όσοι δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
β) Ωφελούμενοι που υπάγονται για την αναληφθείσα δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι (ΕΦΚΑ).

Για τους φοιτητές συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό περί ανεργίας ΕΚ) με αριθμό 1897/2000 (άρθρο 1, παράρτημα 1 και άρθρο 2) και το ν.1545/1985 (άρθρο 2,παρ.1εδαφ) ως «άνεργοι» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών τα οποία α) δεν είχαν εργασία β) ήταν διαθέσιμα στην αγορά εργασίας και γ) αναζητούσαν ενεργά απασχόληση. Επίσης στον Κανονισμό ορίζεται ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας αλλά δεν αποτελούν μεθόδους αναζήτησης εργασίας και ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε σπουδές δεν θεωρούνται άνεργοι παρά μόνο εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας». Από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού που αποτελούν ένα δεσμευτικό κοινοτικό νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τον ν.1545/1985 που αναφέρει ότι «μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα (νεοεισερχόμενων ανέργων) μέσα σε 3 μήνες από τη λήψη του τίτλου σπουδών τους» προκύπτει ότι α) η «εκπαίδευση» και η «κατάρτιση» αντιμετωπίζονται από τον κοινοτικό νομοθέτη ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας και όχι ως μέθοδος αναζήτησης εργασίας επομένως οι φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι εκτός και εάν απασχολούνται ήδη στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια βρεθούν εκτός εργασίας οπότε θεωρούνται «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας και β) ο εσωτερικός νομοθέτης τους θεωρεί εμμέσως ως μη άνεργους εφόσον τους εντάσσει στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας τρεις μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Μετά από την πάροδο 3 ετών, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, μετά τον θάνατο, λήψης της σύνταξης χηρείας και έως την συμπλήρωση 3 ετών, τότε μπορείτε να εργαστείτε. Με αφορμή την ανάγκη εργασίας για τους επιζώντες, έχει ζητηθεί, με αίτημα που έχει κατατεθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, να επιτρέπετε άμεσα το δικαίωμα της εργασίας. Επιφυλάσσομαι ότι, οποιαδήποτε αλλαγή, μεταβολή ή συζήτηση επί του θέματος προκύψει θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση. Σας κάνω δε γνωστό ότι το εν λόγω αίτημα έχει κατατεθεί από 20.09.2019 στα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και αναμένεται απάντηση.


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ -ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Email:[email protected]
Web: https://taxgservices.business.site