tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Δημόσια διαβούλευση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων

Σχέδιο ΥΑ για τη Λήψη εγγράφων, Χρονοσήμανσης, Σημείου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων


Ο Υφυπουργός  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των θεμάτων που αφορούν στην  Επιβεβαίωση Λήψης εγγράφων, Χρονοσήμανσης, Σημείου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των συναλλασσομένων.

Η ΥΑ εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 24 & 25 του ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ν. 3979/2011). Στόχος της είναι να επισημοποιήσει την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων ως έγκυρα δια μέσου ενός συστήματος προστασίας και επαλήθευσης και να καταργήσει σειρά χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών.

Με το σχέδιο της ΥΑ ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν:
α) στη διαδικασία και στον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης εγγράφων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και
β) στις προδιαγραφές και τα πρότυπα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος γνωστοποίησης εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 1/2/1013.

Η ασφαλής ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων αποτελεί αναγκαίο πεδίο εφαρμογής των σύγχρονων κοινωνιών και της ανάπτυξης της οικονομίας. Διευκολύνουν τις πάσης φύσεως συναλλαγές, αναπτύσσουν την  παραγωγικότητα και απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, από απώλεια εργατοωρών και από τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Το ΕΕΑ επανειλημμένα έχει ζητήσει να προχωρήσει η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή διαδικασία των επιχειρήσεων ενώ το ίδιο έχει ήδη υλοποιήσει διαδικασίες όπως το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, η καταβολή της συνδρομής κ.α. στις σχέσεις του με τα μέλη. Αναμένει δε την απλοποίηση της εμπιστευτικής ανταλλαγής εγγράφων και της ηλεκτρονικής υπογραφής για να διευρύνει το πεδίο εφαρμογών σε όλες σχεδόν τις διαδικασίες συναλλαγών επιμελητηρίου – μελών.

Ο ΓΓ του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου που έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο θέμα αναφερόμενος στους στόχους της διοίκησης του ΕΕΑ, έκανε τις παρακάτω δηλώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων:

Θα έλεγα ότι αργήσαμε πολύ στον τομέα της θέσπισης ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων με το Δημόσιο και τα ΝΠΙΔ. Σε άλλες χώρες είναι από καιρό μια πραγματικότητα. Στην Ελλάδα από το 2001 που θεσπίστηκε το Π.Δ. 150/2001 για την προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ της ΕΕ για την ηλεκτρονική υπογραφή και τις ασφαλείς ηλεκτρονικές ανταλλαγές εγγράφων ελάχιστα έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση μεταξύ των οποίων  η θέσπιση προδιαγραφών ηλεκτρονικής υπογραφής, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και η αναγνώριση πρόσφατα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail). Αυτά όμως για να γενικευθούν πρέπει να απλοποιηθεί η ηλεκτρονική υπογραφή και παράλληλα να διασφαλιστεί και να πιστοποιείται  η αναλλοίωτη ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων. Αυτό το περιεχόμενο έχει το σχέδιο ΥΑ που τέθηκε σε διαβούλευση. Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε ευρεία αναμόρφωση του συστήματος συναλλαγών με τη χρήση νέων τεχνολογιών για να αναβαθμίσουμε την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης, να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, να καταργηθούν οι ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι στοίβες εγγράφων, φακέλων, αποθηκών καθώς και η αμφίβολη διατήρηση των χάρτινων αρχείων στο χρόνο. Στο ΕΕΑ έχουμε προχωρήσει σε αρκετές εφαρμογές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων αλλά περιμένουμε την ηλεκτρονική υπογραφή ώστε να διευρύνομε σε μεγάλο εύρος τις εφαρμογές. Οι επαγγελματίες θα απαλλαγούν από ατελείωτες ώρες αναμονής, ταλαιπωρίας και απώλειας χρήσιμων παραγωγικών εργατοωρών όταν γενικεύσουμε αυτές τις εφαρμογές. Μπαίνοντας στη νέα ηλεκτρονική εποχή στις συναλλαγές πιστεύουμε ότι το ΕΕΑ θα πρωτοπορήσει.

Τι είναι η ηλεκτρονική υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε-παραποιήθηκε κατά την μεταφορά. Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένους συνδυασμούς με τους οποίους αποδεικνύεται η ακεραιότητας του εγγράφου αλλά και η ταυτότητα του αποστολέα.

Σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001 ως ηλεκτρονική υπογραφή ορίζονται σε δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας.
Η “προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή” ή “ψηφιακή υπογραφή”: ηλεκτρονική υπογραφή, πληροί τους εξής όρους:
α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα,
β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος,
γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και
δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.

Για την εγκυρότητα μιας καθημερινής συναλλαγής απαιτείται η υπογραφή του συναλλασσόμενου. Η υπογραφή σε ένα κείμενο, αποτελεί απόδειξη ότι το υπογράφον το περιεχόμενο του κειμένου πρόσωπο γνωρίζει, αναγνωρίζει, αποδέχεται το κείμενο αυτό. Ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί το από αυτόν υπογεγραμμένο περιεχόμενο, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς (πλαστογραφία, απάτη κ.λπ). Ένα υπογεγραμμένο κείμενο έχει νομική υπόσταση και επικυρώνει τη συναλλαγή.

Μία ψηφιακή υπογραφή αναγνωρίζεται νομικά ως ιδιόχειρη. Αυτό σημαίνει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα πρόσωπα που συμβάλλονται σε μία ηλεκτρονική συναλλαγή, και υπογράφουν ηλεκτρονικά, δεν μπορεί να την αρνηθούν εκτός και αν αυτή έχει υπεξαιρεθεί ή κλαπεί.

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» νοείται το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών.

Ολόκληρο το σχέδιο ΥΑ εδώ.