ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Α ΜΗΝΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ »

Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α. Ιανουαρίου 2019