Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α. Μάιος-Ιούνιος 2019