Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α. Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019