Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α. Ιουλίου 2018

Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Ιουλίου 2018, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »