Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του ΕΕΑ Μαΐου- Ιουνίου

Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Μαΐου- Ιουνίου 2018, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »