Δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων και ορθή επανάληψη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την αναστολή συμβάσεων εργασίας και το Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας θα δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εργοδότες να υποβάλλουν είτε αρχική δήλωση, είτε και ορθή επανάληψη της δήλωσης, που αφορά την αναστολή, την παράταση της αναστολής, ή και την διακοπή της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Μάϊο,  καθώς και υποβολής δήλωσης ορθής επανάληψης για την ένταξη επιχειρήσεων στο σύστημα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, που είτε δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση, είτε υπέβαλαν δηλώσεις, στις οποίες εμφιλοχώρησαν σφάλματα .

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται τα εξής :

 

  1. Δύναται να υποβληθεί αρχική “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ” εργαζομένων για τον μήνα Μάιο, από 25/6/2020 έως και 3/7/2020.

 

  1. Δύνανται να υποβληθεί Ορθή Επανάληψη για τη “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ” για τον μήνα Μάιο, από 25/6/2020 έως και 3/7/2020, για τις ακόλουθες και μόνο περιπτώσεις:

 

α. Διορθώσεις στο πεδίο «ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ» για  δήλωση μεταγενέστερων ημερομηνιών από τις ήδη δηλωθείσες,

 

β.  Μεταβολές τιμών από ‘ΝΑΙ’ σε ‘ΟΧΙ’, στο πεδίο «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ»,

 

γ.  Τροποποίηση  στοιχείων μισθωμάτων για τον μήνα Μάιο.

 

  1. Δύνανται να υποβληθεί ορθή επανάληψη του εντύπου “ΑΙΤΗΣΗ /ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” μέχρι και 30/6/2020, για την τροποποίηση της ημερομηνίας ένταξης των εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ αναδρομικά από 15/6/2020.

 

  1.  Η υποβολή τουεντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ », για τον μήνα Ιούνιο,  για τις επιχειρήσεις, που δύνανται να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα πραγματοποιηθεί από 7/7/2020 έως και 31/7/2020. Η πληρωμή των εργαζομένων που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιείται σταδιακά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

  1.  Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών όπως αυτές προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (1863 Β’) όμοιά της, παρατείνεται έως καιτην 30/6/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών θα πραγματοποιείται  μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διασταυρώσεων  και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.