ΕΔΟΚ: Καταστροφική η υπαγωγή του βόειου στον υψηλό ΦΠΑ

Η ΕΔΟΚ κρίνει αποτυχημένη την κίνηση

Ανα­κοί­νω­ση με την οποία κα­τα­δει­κνύ­ει τις αρ­νη­τι­κές συ­νέ­πειες από την επι­βο­λή συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ 23% στο βό­ειο κρέ­ας, εξέ­δω­σε και η Εθνι­κή Διε­παγ­γελ­μα­τι­κή Ορ­γά­νω­ση Κρέ­α­τος. Η ΕΔΟΚ κρί­νει μια τέ­τοια κί­νη­ση απο­τυ­χη­μέ­νη και εκτι­μά ότι δεν απο­φέ­ρει επι­πλέ­ον έσο­δα στο κρά­τος.

 

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

 

Έχου­με πλη­ρο­φο­ρη­θεί πως συ­ζη­τεί­ται η επα­να­φο­ρά της αύ­ξη­σης του Φ.Π.Α στο βό­ειο κρέ­ας στο 23% που εί­χε επι­βλη­θεί και απο­σύρ­θη­κε άμε­σα τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­λιο, με­τά τη γε­νι­κή κα­τα­κραυ­γή και τη σύγ­χυ­ση που προ­κά­λε­σε στην αγο­ρά. Η εκ νέ­ου επι­βο­λή του ΦΠΑ 23% στο βό­ειο κρέ­ας απει­λεί την Ελ­λη­νι­κή δια­τρο­φι­κή και εμπο­ρι­κή αλυ­σί­δα κρέ­α­τος με κλεί­σι­μο πα­ρα­γω­γι­κών μο­νά­δων και κα­τα­στη­μά­των οδη­γώ­ντας στην από­γνω­ση χι­λιά­δες οι­κο­γέ­νειες. Πα­ρά­πλευ­ρες απώ­λειες θα έχουν και οι κλά­δοι του Ελ­λη­νι­κού χοι­ρι­νού και Ελ­λη­νι­κού που­λε­ρι­κού.

 

Η ΕΠΙ­ΒΟ­ΛΗ ΦΠΑ 23% ΣΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕ­ΑΣ ΩΣ ΙΣΟ­ΔΥ­ΝΑ­ΜΟ ΜΕ­ΤΡΟ ΕΙ­ΝΑΙ ΑΔΥ­ΝΑ­ΤΟ ΝΑ ΑΠΟ­ΔΩ­ΣΕΙ ΤΑ ΑΝΑ­ΜΕ­ΝΟ­ΜΕ­ΝΑ ΕΝΩ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑ­ΤΑ­ΣΤΡΟ­ΦΙ­ΚΑ ΑΠΟ­ΤΕ­ΛΕ­ΣΜΑ­ΤΑ ΣΤΟ ΣΥ­ΝΟ­ΛΟ ΤΟΥ ΤΟ­ΜΕΑ ΤΟΥ ΚΡΕ­Α­ΤΟΣ

 

Η Εθνι­κή Διε­παγ­γελ­μα­τι­κή Ορ­γά­νω­ση Κρέ­α­τος (ΕΔΟΚ) εί­χε ήδη προει­δο­ποι­ή­σει πως η ζη­μία ολό­κλη­ρης της εθνι­κής οι­κο­νο­μί­ας θα εί­ναι πολ­λα­πλή, διό­τι:

 

Θα υπο­στεί τε­ρά­στιο πλήγ­μα ο κλά­δος του βό­ειου κρέ­α­τος κα­θώς η εμπει­ρία δεί­χνει πως η αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γί­ας θα οδη­γή­σει σε υπο­χώ­ρη­ση της κα­τα­νά­λω­σης. Το κε­νό θα κα­λυ­φθεί από φθη­νό χοι­ρι­νό που θα ει­σά­γε­ται και θα υπο­κα­τα­στή­σει το εγ­χώ­ριο χοι­ρι­νό, το οποίο λό­γω υψη­λού κό­στους πα­ρα­γω­γής και έλ­λει­ψης σύγ­χρο­νων υπο­δο­μών δεν ανα­μέ­νε­ται να πα­ρου­σιά­σει εύ­κο­λα αύ­ξη­ση υπό τις πα­ρού­σες συν­θή­κες.

 

Η με­γά­λη υπο­χώ­ρη­ση του κλά­δου της κρε­ο­πα­ρα­γω­γι­κής βο­ο­τρο­φί­ας και της χοι­ρο­τρο­φί­ας στη χώ­ρα μας οφεί­λε­ται κυ­ρί­ως στην έλ­λει­ψη αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας της εγ­χώ­ριας πα­ρα­γω­γής και μά­λι­στα σε πε­ριό­δους που υπήρ­χε ου­σια­στι­κή προ­στα­σία από τα ει­σα­γό­με­να.

 

Οι κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες του μέ­τρου θα επε­κτα­θούν στο σύ­νο­λο της αγο­ράς του κρέ­α­τος:

– Μεί­ω­ση στην κα­τα­νά­λω­ση του κρέ­α­τος και προ­ϊ­ό­ντων κρέ­α­τος.
– Πε­ραι­τέ­ρω συρ­ρί­κνω­ση της εγ­χώ­ριας κρε­ο­πα­ρα­γω­γι­κής βο­ο­τρο­φί­ας.
– Πε­ραι­τέ­ρω συρ­ρί­κνω­ση και της γα­λα­κτο­πα­ρα­γω­γι­κής βο­ο­τρο­φί­ας κα­θώς χρειά­ζε­ται και αυ­τή πρό­σβα­ση σε υγιή αγο­ρά κρέ­α­τος για την το­πο­θέ­τη­ση των μο­σχα­ριών ώστε να ει­σπράτ­τει μέ­ρος του κό­στους πα­ρα­γω­γής γά­λα­κτος.

Η πε­ραι­τέ­ρω επι­βά­ρυν­ση της τι­μής του ει­σα­γό­με­νου βό­ειου κρέ­α­τος θα έχει κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες και στον κλά­δο της με­τα­ποί­η­σης και της εμπο­ρί­ας των με­τα­ποι­η­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων κα­θώς θα πλή­ξει:

o Τις Ελ­λη­νι­κές πα­ρα­γω­γι­κές βιο­μη­χα­νί­ες κρέ­α­τος, σκευα­σμά­των και αλ­λα­ντι­κών
o Το ελ­λη­νι­κό λια­νε­μπό­ριο κρέ­α­τος και ιδιαί­τε­ρα το Ελ­λη­νι­κό Πα­ρα­δο­σια­κό Κρε­ο­πω­λείο, το οποίο λό­γω της μεί­ω­σης του συ­νο­λι­κού του τζί­ρου θα αδυ­να­τεί να κα­λύ­ψει τα πά­για λει­τουρ­γι­κά του έξο­δα κα­θώς το βό­ειο κρέ­ας απο­τε­λεί το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό των εσό­δων του. Μα­ζί με το πα­ρα­δο­σια­κό κρε­ο­πω­λείο θα πλη­γούν δε­κά­δες χι­λιά­δες ελ­λη­νι­κές οι­κο­γέ­νειες που ζουν από το συ­γκε­κρι­μέ­νο επάγ­γελ­μα.
o Τη λαϊ­κή εστί­α­ση (π.χ. ψη­το­πω­λεία, τα­βέρ­νες κλπ.) όπου η αύ­ξη­ση του ΦΠΑ θα οδη­γή­σει ανα­πό­φευ­κτα σε αύ­ξη­ση των τι­μών κα­τα­να­λω­τή.
Χρειά­ζε­ται όμως να γί­νει και ιδιαί­τε­ρη μνεία σε ότι αφο­ρά το χοι­ρι­νό και τα που­λε­ρι­κά διό­τι η δια­τή­ρη­ση των ει­δών αυ­τών στο κα­θε­στώς του 13% ΦΠΑ ενώ φαί­νε­ται πως τα ευ­νο­εί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εί­ναι άκρως πα­ρα­πλα­νη­τι­κή.

 

Το Ελ­λη­νι­κό χοι­ρι­νό κρέ­ας κα­θώς και το Ελ­λη­νι­κό κρέ­ας που­λε­ρι­κών, ενώ έχουν δο­μι­κά προ­βλή­μα­τα κα­λού­νται να αντι­με­τω­πί­σουν τις εξό­χως αντα­γω­νι­στι­κές τι­μές των ει­σα­γό­με­νων, την έλ­λει­ψη κε­φα­λαί­ων για την προ­σαρ­μο­γή στις σύγ­χρο­νες απαι­τή­σεις της πα­ρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας και την από­λυ­τη διε­θνο­ποί­η­ση της λει­τουρ­γί­ας της αγο­ράς.

 

Αν σε όλα τα πα­ρα­πά­νω προ­στε­θεί και το γε­γο­νός ότι οι ζω­ο­τρο­φές (για όλους τους πα­ρα­γω­γι­κούς κλά­δους!) και οι νε­οσ­σοί (η ελ­λη­νι­κή πτη­νο­τρο­φία δεν τους πα­ρά­γει πλέ­ον αλ­λά εί­ναι προ­ϊ­όν ει­σα­γω­γής όπως και με­γά­λο μέ­ρος των αυ­γών) κα­τα­τάσ­σο­νται στο κα­θε­στώς του 23 % ΦΠΑ, τό­τε συ­μπλη­ρώ­νε­ται η ει­κό­να της από­λυ­της κα­τα­στρο­φής.

 

Υπο­χρε­ω­τι­κά φτά­νου­με στα ακό­λου­θα συ­μπε­ρά­σμα­τα:

 

Η ποι­νι­κο­ποί­η­ση του βό­ειου κρέ­α­τος γί­νε­ται με την εκτί­μη­ση πως θα οδη­γή­σει σε αύ­ξη­ση των εσό­δων με πα­ράλ­λη­λο όφε­λος την αύ­ξη­ση της ζή­τη­σης χοι­ρι­νού κρέ­α­τος και που­λε­ρι­κών.

 

Η πραγ­μα­τι­κή αύ­ξη­ση των εσό­δων όμως δεν ανα­μέ­νε­ται θε­ω­ρη­τι­κά να υπερ­βεί τα 80 έως 90 εκατ. ευ­ρώ ετη­σί­ως.

 

Η αύ­ξη­ση του ΦΠΑ στο 23 % στις ζω­ο­τρο­φές και τις άλ­λες απα­ραί­τη­τες πρώ­τες ύλες θα οδη­γή­σει σε αύ­ξη­ση των τι­μών και στο χοι­ρι­νό και στο κο­τό­που­λο, εξέ­λι­ξη που έρ­χε­ται σε ευ­θεία αντί­θε­ση και εί­ναι άκρως δυ­σα­νά­λο­γη με την ση­με­ρι­νή μειω­μέ­νη αγο­ρα­στι­κή δύ­να­μη του Έλ­λη­να κα­τα­να­λω­τή.

 

Τε­λι­κό συ­μπέ­ρα­σμα: μό­νον εάν αφή­σου­με την αγο­ρά ως έχει, θα βρει, υπό τις ση­με­ρι­νές συν­θή­κες, τα επί­πε­δα τι­μών που αρ­μό­ζουν για τον Έλ­λη­να κα­τα­να­λω­τή και τον αντί­στοι­χο επαγ­γελ­μα­τία σε κά­θε κλά­δο του κρέ­α­τος γε­νι­κά, όποιος και να εί­ναι αυ­τός!

 

Μό­νο έτσι οι ει­σπρά­ξεις ΦΠΑ θα δια­τη­ρη­θούν στα επί­πε­δα του 2014 και δεν θα μειω­θούν, στο σύ­νο­λό τους, εν μέ­σω ύφε­σης.

 

Κά­θε άλ­λη σκέ­ψη επ’ αυ­τού εί­ναι απο­τυ­χη­μέ­νη εκ γε­νε­τής που μό­νο μεί­ω­ση εσό­δων στο Κρά­τος θα απο­φέ­ρει κα­θώς και κλεί­σι­μο πε­ραι­τέ­ρω επι­χει­ρή­σε­ων, λι­γό­τε­ρα έσο­δα από φό­ρους, ανερ­γία όπως και επι­πλέ­ον επι­βά­ρυν­ση του ελ­λη­νι­κού νοι­κο­κυ­ριού και κα­τα­στρο­φή σε έναν από τους βα­σι­κούς πυ­λώ­νες της Ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας, τον Αγρο­τι­κό.

 

 

Πηγή: meatnews.gr