ΕΕ: Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Συγχρόνως με τη δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για την εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα το πρόγραμμα παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2019, το οποίο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της. Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης 2019 παρουσιάζει περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση σημαντικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να υποστηριχθούν καλύτερα οι εκπαιδευτικοί και να καταστεί ελκυστικότερο το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Ο κ. Tibor Navracsics , αρμόδιος Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Για να οικοδομήσουμε μια ανθεκτική, συνεκτική και δίκαιη Ευρώπη, πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Πάνω απ ‘όλα, αυτό σημαίνει την επένδυση σε εκπαιδευτικούς – δίνοντάς τους τα εργαλεία και την αναγνώριση που αξίζουν. Η επιτυχία οποιασδήποτε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης εξαρτάται από τους εκπαιδευτικούς – γι ‘αυτό και η καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες τους είναι το κλειδί για την οικοδόμηση ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Είμαι περήφανος για όσα έχουμε επιτύχει με τα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια, εμπρός. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών μας συστημάτων, βοηθώντας μας να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα τους ».

Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα μέσω συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, συγκριτικής αξιολόγησης και προγραμμάτων χρηματοδότησης όπως το Erasmus + . Το Monitor, η ετήσια εμβληματική έκδοση της ΕΕ για την εκπαίδευση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της εργασίας. Παρουσιάζοντας μια πληθώρα πολιτικών και ενθαρρύνοντας τον διάλογο, βοηθά τα κράτη μέλη να συγκρίνουν και να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Η φετινή έκδοση του Monitor, η όγδοη, επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει και αναλύει τα πορίσματα μιας εκτεταμένης έρευνας των εκπαιδευτικών που διοργανώνουν ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης . Αυτή η τελευταία Διδακτική των Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικής Διερεύνησης υπογράμμισε την ανάγκη των εκπαιδευτικών για κατάρτιση για την καλύτερη αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων όπως η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, η διδασκαλία σπουδαστών με ειδικές ανάγκες και η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας. Προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η Monitor συνιστά τη διασφάλιση κατάλληλου αριθμού εκπαιδευτικών στο σύστημα, σε όλα τα μαθήματα και στις αγροτικές και αστικές περιοχές. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες πολιτικής για την προσέλκυση των καλύτερων υποψηφίων στη διδασκαλία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κατάλληλη κατάρτιση και την παρακίνηση να παραμείνουν στο επάγγελμα.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου δείχνουν ότι οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην ΕΕ παρέμειναν γενικά σταθερές σε επίπεδο ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επενδύουν λιγότερο στην εκπαίδευση από ό, τι πριν από την οικονομική κρίση του 2007-2008.

Η τελευταία έκδοση του Παρατηρητηρίου αποκαλύπτει ότι τα κράτη μέλη έχουν πλέον φθάσει σχεδόν στο στόχο τους για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ωστόσο, ενώ το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν μειώθηκε από 14,2% το 2009 σε 10,6% το 2018, η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί από το 2016. Το ποσοστό των νέων που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε από 32,3% το 2009 σε 40,7% το 2018. Η παρακολούθηση δείχνει επίσης ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αντιστοιχεί σε υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των πρόσφατων πτυχιούχων και στη μεγαλύτερη συμμετοχή στη μάθηση ενηλίκων.

Το ποσοστό των παιδιών που εγγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε από 90,8% το 2009 σε 95,4% το 2017. Ενώ η συμμετοχή στην εκπαίδευση αυξάνεται στην Ευρώπη, ένας στους πέντε μαθητές ηλικίας 15 ετών δεν μπορεί να επιλύσει απλά μαθηματικά, μαθηματικά και επιστημονικά καθήκοντα , ενώ πολλά παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο της εκπαιδευτικής φτώχειας.

Ιστορικό

Η φετινή έκδοση του προγράμματος παρακολούθησης εκπαίδευσης και κατάρτισης σηματοδοτεί δέκα χρόνια από την έναρξη του πλαισίου συνεργασίας ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2020 , το οποίο συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη μέλη το 2009. Μετράει την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» σε κάθε κράτος μέλος και ενημερώνει για την αντιμετώπιση των ζητημάτων εκπαίδευσης στην ετήσια διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, βοηθά στον εντοπισμό του πού πρέπει να στοχεύει η χρηματοδότηση της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Παρακολούθηση αναλύει τις κύριες προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και παρουσιάζει πολιτικές που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Η έκθεση περιλαμβάνει μια σύγκριση μεταξύ χωρών, 28 αναλυτικές αναφορές χωρών και μια ειδική ιστοσελίδα με πρόσθετα δεδομένα και πληροφορίες.

Η εκπαίδευση είναι υψηλή στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή έθεσε τα θεμέλια ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης , ο οποίος αφορά την ενίσχυση της μάθησης, της συνεργασίας και της αριστείας. Ταυτόχρονα, μια σειρά προγραμμάτων της ΕΕ, δηλαδή το πρόγραμμα Erasmus + , τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων , καθώς και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας συμβάλλουν στην τόνωση των επενδυτικών προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση. Για να στηρίξει τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες στον τομέα αυτό, η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί σημαντικά η χρηματοδότηση για τους νέους και η μάθηση στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027).

Πηγή:

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5729_en.htm

Β