ΕΕ: Προστασία στους καταγγέλλοντες παραβιάσεις νόμων

Το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε, στις 7 Οκτωβρίου, την οδηγία για την προστασία των καταγγελιών στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου. Η οδηγία θα εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταγγέλλοντες με την καθιέρωση ασφαλών διαύλων για την αναφορά τόσο στο πλαίσιο ενός οργανισμού όσο και στις δημόσιες αρχές, καθορίζοντας πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, θα προστατεύσει τους καταγγέλλοντες από την απόλυση, την υποβάθμιση και άλλες μορφές αντίποινων και θα απαιτήσει από τις εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες και να παρέχουν κατάρτιση στις δημόσιες αρχές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των καταγγελιών.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Frans Timmermans δήλωσε: » Χαιρετίζω σήμερα το ισχυρό μήνυμα προς τους καταγγέλλοντες από το Συμβούλιο. Οι whistleblowers είναι θαρραλέοι άνθρωποι που ανατρέπουν παράνομες δραστηριότητες για να τους κρατήσουν ασφαλείς και ασφαλείς. «Η Věra Jourová , Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε : » Οι καταγγέλλοντες δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για να κάνουν το σωστό. Οι νέοι κανόνες που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ θα διασφαλίσουν ότι μπορούν να αναφέρουν με ασφαλή τρόπο τις παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σε πολλούς τομείς. Οι καταγγέλλοντες μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας πηγές για τους δημοσιογράφους έρευνας. Ως εκ τούτου, η προστασία τους προωθεί την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν χωρίς καθυστέρηση τους νέους κανόνες . «Η οδηγία για την προστασία των καταγγελιών καλύπτει πολλούς τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η προστασία δεδομένων, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η ασφάλεια των τροφίμων και των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρηνική ασφάλεια.

Θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη, από την έναρξη ισχύος για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

A Q&A on the whistleblower protection is available online. (For more information: Christian Wigand – Tel.: +32 229 62253; Sara Soumillion – Tel.: +32 229 67094; Athina Reuter – Tel.: + 32 2 229 82390)

 

Πηγή: europa.eu

Β