ΕΕΑ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ)-βίντεο

Εγκρίθηκε το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ) με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ απο την ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό 370.000€.

Εγκρίθηκε το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ) με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ απο την ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό 370.000€.
Συντονιστής φορέας
Συντονιστής είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και μέλη της σύμπραξης οι φορείς.
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου
• Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων
• Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε.
• TUV Rheinland Hellas S.A.
• Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC OF ATTIKA)
• ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Δείτε σχετική ενημέρωση απο τον πρόεδρο του ΕΕΑ Γιάννη Ρεκλειτη για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΕΕΑ:

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:
–Υποστήριξη των ανέργων για την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις εξελίξεις στους κλάδους παρέμβασης έτσι όπως υπαγορεύονται από την «πράσινη» οικονομία, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που απορρέουν από τις διαρθρωτικές αλλά και τεχνολογικές αλλαγές
–Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση σε καινοτόμες «πράσινες» δραστηριότητες που παρουσιάζουν αναπτυξιακές δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα των κλάδων παρέμβασης
–Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία της οικονομίας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, διαμέσου πράσινων δραστηριοτήτων αλλά και πράσινων επαγγελμάτων
–Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.
–Επιμέρους στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την απόκτηση κοινής συναντίληψης και δράσης, γεγονός που υπαγορεύεται από τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των διαδικασιών υλοποίησης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου.

Η ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενέργειες, :
Α. Εκπόνηση Μελετών οι οποίες στοχεύουν στην ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας στους κλάδους παρέμβασης στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. Επίσης, προβλέπεται:
(i) η διερεύνηση των αναγκών σε πράσινες δεξιότητες και ειδικότητες στην τοπική οικονομία
(ii) η καταγραφή και αξιολόγηση καλών πρακτικών στην Ε.Ε. σχετικά με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών «πράσινης» οικονομίας
(iii) η ανάπτυξη οδηγού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων «πράσινης» οικονομίας
(iv) η εκπόνηση εγχειριδίων ξενόγλωσσης τεχνικής και επαγγελματικής ορολογίας, στους κλάδους αναφοράς
Β. Δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
(i) δικτύωση της ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες,
(ii) δημιουργία δομής προώθησης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας
(iii) δικτύωση των ωφελουμένων μεταξύ τους και με την τοπική αγορά
(iv) cluster των νέων επιχειρήσεων του Σχεδίου, με στόχο την από κοινού επίλυση προβλημάτων και την αύξηση του επαγγελματισμού των μελών του δικτύου μέσω κοινών δράσεων συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Γ. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
(i) ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού και δημοσιοποίηση του σχεδίου και των δράσεών του στα ΜΜΕ
(ii) ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου, των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας
(iii) δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Δ. Συμβουλευτικές – Διαχειριστικές Υπηρεσίες που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του σχεδίου.
Ε. Δράσεις Κατάρτισης των ωφελουμένων με στόχο την απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους παρέμβασης.
ΣΤ. Δράσεις Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής – Υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
(i) επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση των αναγκών τους,
(ii) συμβουλευτική επιχειρηματικότητας,
(iii) εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και εκπόνηση αντίστοιχων μελετών αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις,
(iv) συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την ένταξης τους στην αγορά εργασίας
(v) εργαστήρια προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)