ΕΦΕΤ: Προσοχή, ψευτο-ελεγκτές σε επιχειρήσεις τροφίμων

Ψευτο-ελεγκτές εμφανίζονται ως ελεγκτές του ΕΦΕΤ!

Συ­νε­χί­ζουν τη δρά­ση τους οι ψευ­το-ελεγ­κτές, οι οποί­οι εμ­φα­νί­ζο­νται σε επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων ως πε­ρι­φε­ρεια­κοί ελεγ­κτές του ΕΦΕΤ και "προ­σφέ­ρουν" ένα­ντι τι­μή­μα­τος δή­θεν ευ­νοϊ­κές ρυθ­μί­σεις.

 

Ο τρό­πος που δρουν εί­ναι απλός. Ζη­τούν την κα­τά­θε­ση χρη­μα­τι­κού πο­σού σε τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό για να δια­γρά­ψουν διοι­κη­τι­κές ή ποι­νι­κές κυ­ρώ­σεις που αφο­ρούν τις επι­χει­ρή­σεις που επι­σκέ­πτο­νται, ή για να κα­θυ­στε­ρή­σουν ελέγ­χους.

Ο ΕΦΕΤ για μια ακό­μη φο­ρά ζη­τά από τους επαγ­γελ­μα­τί­ες να ζη­τούν την υπη­ρε­σια­κή ταυ­τό­τη­τα των ελεγ­κτών και προει­δο­ποιούν ότι οι ελεγ­κτές του ΕΦΕΤ δεν έχουν κα­μιά συ­ναλ­λα­γή οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής με τους ελεγ­χό­με­νους. Σε πε­ρί­πτω­ση που δεν απο­δει­κνύ­ε­ται η ιδιό­τη­τα του ελεγ­κτή κα­λεί τους επαγ­γελ­μα­τί­ες να κα­ταγ­γέλ­λουν το πε­ρι­στα­τι­κό στην αστυ­νο­μία.

 

Πηγή: meatnews.gr