tuv-iso-logo

Εγκύκλιοι και αποφάσεις της ΑΑΔΕ από 1-1-2019 μέχρι 25-1-2019

Παραθέτουμε τις αποφάσεις και τις εγκύκλιους τις οποίες εξέδωσε η ΑΑΔΕ, από 2-1-2019 μέχρι 25-1-2019, και αφορούν ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων. Οι επαγγελματίες μπορούν να ανατρέξουν ευθέως με ένα «κλικ», στις αποφάσεις που τους ενδιαφέρουν.

 

25 Ιαν 2019

Δ.ΟΡΓ.Α.1009221 ΕΞ 2019

Δ.ΟΡΓ.Α.1009221 ΕΞ 2019: Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α7΄ – Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α3΄ – Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ.

 

25 Ιαν 2019

Α. 1023 /18-01-2019

Α. 1023 /18-01-2019: Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.07.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

23 Ιαν 2019

Α. 1021 /16-01-2019

Α. 1021 /16-01-2019: Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2019

 

22 Ιαν 2019

Α. 1017 /15-01-2019

Α. 1017 /15-01-2019: Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων.

 

22 Ιαν 2019

  1. 2014 /22-01-2019
  2. 2014 /22-01-2019: Κοινοποίηση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

 

22 Ιαν 2019

Ε. 2013 /18-01-2019

Ε. 2013 /18-01-2019: Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα

 

21 Ιαν 2019

Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019

Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019: Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους.

 

19 Ιαν 2019

Α. 1012 /14-01-2019

Α. 1012 / 14-01-2019:  Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019

 

18 Ιαν 2019

Ε. 2012 /17-01-2019

Ε. 2012 /17-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

 

18 Ιαν 2019

ΔΔΘΕΚΑ 1007974 ΕΞ 2019

ΔΔΘΕΚΑ 1007974 ΕΞ 2019: Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (Ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα)

 

18 Ιαν 2019

ΔΤΔ Γ 1007682 ΕΞ 2019

ΔΤΔ Γ 1007682 ΕΞ 2019: Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/35 της Επιτροπής – για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης

 

18 Ιαν 2019

Α. 1007 /09-01-2019

Α. 1007 /09-01-2019 : Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού

 

17 Ιαν 2019

ΠΟΛ. 1244 /31-12-2018

ΠΟΛ. 1244 /31-12-2018: Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167)

 

15 Ιαν 2019

Α. 1002 /28-12-2018

Α. 1002 /28-12-2018 : Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

 

15 Ιαν 2019

Ε. 2011 /15-01-2019

Ε. 2011 /15-01-2019: Kοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας και του κανονισμού (EE) 2018/1541 του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

 

14 Ιαν 2019

Α. 1009 /10-01-2019

Α. 1009 /10-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.

 

14 Ιαν 2019

  1. 2009 /11-01-2019
  2. 2009 /11-01-2019: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018

 

14 Ιαν 2019

Ε. 2010 /11-01-2019

Ε. 2010 /11-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους

 

14 Ιαν 2019

Ε. 2008 /11-01-2019

Ε. 2008 /11-01-2019: Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

 

11 Ιαν 2019

Ε. 2007 /10-01-2019

Ε. 2007 /10-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»

 

11 Ιαν 2019

ΔΔΘΕΚΑ Α 1004304 ΕΞ 2019

ΔΔΘΕΚΑ Α 1004304 ΕΞ 2019: Άρθρο 177 του Τελωνειακού Κώδικα – αποστολές που αποτελούνται από εμπορεύματα διαφορετικών διακρίσεων του Δασμολογίου

 

11 Ιαν 2019

Ε. 2006 /10-01-2019

Ε. 2006 /10-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018)

 

11 Ιαν 2019

Ε. 2005 /11-01-2019

Ε. 2005 /11-01-2019: Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

 

11 Ιαν 2019

Ε. 2004 /09-01-2019

Ε. 2004 /09-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.

 

10 Ιαν 2019

  1. 2002 /09-01-2019
  2. 2002 /09-01-2019: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών

 

10 Ιαν 2019

Ε. 2003 /09-01-2019

Ε. 2003 /09-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218)

 

08 Ιαν 2019

ΠΟΛ. 1237 /27-12-2018

ΠΟΛ. 1237 /27-12-2018: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων (αιφνίδια αποκόλληση και πτώση βράχων) την 24.11.2018 στην Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

07 Ιαν 2019

ΠΟΛ. 1230 /14-12-2018

ΠΟΛ. 1230 /14-12-2018: Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» – Έντυπο 015 – Φ.Π.Α.

 

02 Ιαν 2019

Ε. 2001 /28-12-2018

Ε. 2001 /28-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/18-12-2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

 

02 Ιαν 2019

ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ 2018

ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ 2018: Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

 

02 Ιαν 2019

ΠΟΛ. 1240 /27-12-2018

ΠΟΛ. 1240 /27-12-2018: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

02 Ιαν 2019

Α. 1014 /28-12-2018

Α. 1014 /28-12-2018: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)…(…)»