ΕΚΕΨΥΕ: Διαγωνισμός για προμήθεια μικρού λεωφορείου

Υποβολή προσφορών μέχρι 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.