Εγγύηση 15.000 ευρώ για «δεύτερη ευκαιρία» όσων χρεοκόπησαν- Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ

Λίαν αποκαλυπτικό είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2019, καθώς πέρα από τους στόχους ελέγχων, εισπράξεων και λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προαναγγέλλει την εφαρμογή των διατάξεων που ψηφίστηκαν πέρσι το καλοκαίρι κι αφορούν στην καταβολή χρηματικής εγγύησης απ’ όσους πτώχευσαν και θέλουν να ξαναπροσπαθήσουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4589/2018, «η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, εάν:
i) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε
ii) μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ».

Το ύψος της εγγύησης στις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ενώ ανέρχεται σε τουλάχιστον 15.000 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού, ήτοι κυρίως για φοροδιαφυγή.

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, όπου εκφράζονται προβληματισμοί για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην είσπραξη των φόρων λόγω των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων, προαναγγέλλονται 200.000 φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι. Ωστόσο, ξεχωρίζει η διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων στο σύνολο της Επικράτειας και σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες:
– σε επιχειρήσεις κλάδων που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό “κενό” στον ΦΠΑ ή/και στο εισόδημα, κοινώς αποδίδουν πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα
– σε υπότροπους και παραβάτες μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης
– σε επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ
– για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας ήτοι επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται με “ξέπλυμα” και μεγάλη φοροδιαφυγή
– σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων.

Όσον αφορά στο κηνήγι των ληξιπρόθεσμων, η ΑΑΔΕ ποντάρει στο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπισμού και είσπραξης οφειλών με την εφαρμογή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.