Ενημέρωση για τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας

Κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί προσωπικό υποχρεούται να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας

  • Δωρεάν σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας απο το ΕΕΑ

Από 1/3/2013 έχει προκύψει εκ νέου θέμα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για πολλές επιχειρήσεις επαγγελματιών.   Όπως είναι γνωστό, κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί προσωπικό, καταθέτει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας , «Κατάσταση Προσωπικού και Ωρών Εργασίας» μέσα στην ποία αναγράφεται και ο Τεχνικός Ασφαλείας.

Η κατάσταση κατατίθεται στις εξής περιπτώσεις :
–  Για κάθε νέα πρόσληψη,
–  Για κάθε μεταβολή μισθού , ωραρίου , λοιπών δεδομένων,
–  Καθώς και η ετήσια κατάσταση η οποία κατατίθεται από 15/9 έως 15/11 του κάθε έτους.

Η Κατάσταση πέρα των λοιπών δεδομένων , αναφέρει υποχρεωτικά και τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας (Ονοματεπώνυμο του, Αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης δικαιολογητικών Τεχνικού Ασφαλείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας).

Επειδή από 1/3/2013, η κατάθεση της κατάστασης , θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου (internet) , σε περίπτωση που δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία (και) του Τεχνικού Ασφαλείας , δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατάθεσή της.

Μη κατάθεση της Κατάστασης , επιφέρει (ανά Κατάσταση ) υψηλά πρόστιμά της τάξης των 1.500,00 ευρώ και άνω.
 
Για το λόγο αυτό , αν στην επιχείρηση , δηλώνεται ο εργοδότης ή άλλο πρόσωπο ως Τεχνικός Ασφαλείας και δεν έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας πρέπει να το πράξει άμεσα. Εφόσον ο εργοδότης δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι και Τεχν8ικός Ασφαλείας όπως το απαιτεί ο νόμος τότε οι επιχειρήσεις πρέπει να προσλάβουν εξωτερικό Τεχνικό Ασφαλείας.

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται , διαφοροποιούνται , ανάλογα με το αν Τεχνικός Ασφαλείας , είναι ο εργοδότης ή υπάλληλος της Επιχείρησης ή εξωτερικός συνεργάτης .

Τα ίδια με τον Τεχνικό Ασφαλείας , ισχύουν και για τον Ιατρό εργασίας , σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να τον απασχολεί .
Η υποχρέωση αυτή (του Ιατρού εργασίας ) ισχύει για τις επιχειρήσεις , ανάλογα της επικινδυνότητας εργασίας (π.χ. Βιομηχανικές επιχειρήσεις κλπ), καθώς και τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί.

Βασικά στοιχεία πληροφόρησης

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).

Άσκηση Τεχνικού Ασφαλείας από τον ίδιο τον εργοδότη

Ο εργοδότης μπορεί και αυτός να είναι Τεχνικός Ασφαλείας στην επιχείρησή του κάτω από προϋποθέσεις:

-Για την Γ΄ Κατηγορία επικινδυνότητας (λιανικό Εμπόριο χωρίς επικίνδυνα υλικά, υπηρεσίες κ.α.) η υποχρέωση του εργοδότη είναι να περάσει σεμινάριο 10 ωρών. (Νόμος 3144/ – ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) Άρθρο 9. Παράγραφος 5)

-Για τη Β΄ Κατηγορία επικινδυνότητας (πρατήρια καυσίμων, χημικά, βιοτεχνίες κλπ) ισχύουν τα εξής:  
(Νόμος 3144/2003 – ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003 – Άρθρο 9. Παράγραφος 6)
Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β του άρθρου 2 του Π.Δ. 294/1988 και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του µε την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα µε τα άρθρα 13 του Ν. 1568/1985 και 6 του Π.Δ. 17/1996 και εφόσον είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης του.

Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του µε την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα µε τα άρθρα 13 του Ν. 1568/1985 και 6 του Π.Δ. 17/1996 και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.

Που καταρτίζονται οι εργοδότες

Οι εργοδότες που έχουν δικαίωμα να ασκήσουν και καθήκοντα τεχνικού Ασφαλείας μπορούν να απευθύνονται σε εγκεκριμένα ΚΕΚ για να κάνουν σεμινάρια.

Δωρεάν σεμινάρια για τα ενήμερα μέλη του ΕΕΑ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης «Τεχνικών Ασφαλείας», για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50. Τα σεμινάρια αυτά, διάρκειας 10 ωρών και θα πραγματοποιούνται στις αίθουσες σεμιναρίων του Επιμελητηρίου.
-Για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη είναι δωρεάν
-Για τα μη ταμειακώς ενήμερα μέλη είναι 18€
-Για τα μη μέλη του επιμελητηρίου είναι 50€

Όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους έγκαιρα προκειμένου το Επιμελητήριο να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα δίνονται από το Επιμελητήριο.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στα σεμινάρια θα πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου ή να αποστέλλονται με φαξ στο 210 3380260 ή μέσω e-mail: [email protected]

Δείτε την εγκύκλιο του υπουρείου Εργασίας για την επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας εργοδοτών και εργαζομένων

 

Σε ποιους μπορεί να γίνει η Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

O εργοδότης δύναται να αναθέσει τα καθήκοντα του ΤΑ σε εργαζόμενο στην επιχείρηση ή σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να συνάψει σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή να επιλέξει συνδυασμό αυτών των δυνατοτήτων. Στην τελευταία περίπτωση, τα άτομα αυτά οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. (άρθρο 4, παρ. 4 και 5 του Π.Δ. 17/96).

O εργοδότης, πριν από την ανάθεση καθηκόντων ΤΑ σε κάποιο πρόσωπο, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας:
• τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα,
• τον χρόνο απασχόλησής του με τα καθήκοντα του ΤΑ,
• τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης,
• τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση,
• τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του ΤΑ,
• κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό που διαθέτει η ίδια η επιχείρηση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της.
• κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που θα λαμβάνει συμπληρωματικά από ΕΞΥΠΠ στην περίπτωση που τα διατιθέμενα μέσα δεν επαρκούν. (άρθρο 4, παρ. 7 του Π.Δ. 17/96 και άρθρο 2, παρ. 2 του Π.Δ. 159/99).
Η σύμβαση πρόσληψης του ΤΑ γίνεται εγγράφως και αντίγραφό της κοινοποιείται από τον εργοδότη στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας. Στην περίπτωση που ο ΤΑ είναι εργαζόμενος της επιχείρησης, η αναγγελία ανάθεσης των καθηκόντων του συνοδεύεται απαραίτητα από δήλωση αποδοχής. (άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 1568/85 και άρθρο 2, παρ. 3 του Π.Δ. 159/99).
Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων ΤΑ σε ΕΞΥΠΠ, πριν από την επιλογή, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τη γραπτή σύμβαση με την ΕΞΥΠΠ. (άρθρο 4, παρ. 8 του Π.Δ. 17/96).
Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής της επιχείρησης και το νομότυπο της σύμβασης του ΤΑ. (άρθρο 2, παρ. 4 του Π.Δ. 159/99).
O ΤΑ έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (άρθρο 7, παρ. 4 του Ν. 1568/85).