Ενίσχυση Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με τη μορφή «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Ενημερωμένος έως 08.04.2020

Γράφει η Σουζάνα Κλημεντίδη

Νομικός συνεργάτης ΕΕΑ

-Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων.

-Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

-Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.

-Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον, είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

-Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι 5ετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Οι μικρές και μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

α) οι επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 ή να μην ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, αλλά ν’ αντιμετώπισαν προβλήματα ή να κατέστησαν λόγω του κορωνοϊού και να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση,

β) οι επιχειρήσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και να μην έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,

γ) οι επιχειρήσεις να μην είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

ε) δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους ΚΑΔ, που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Τα αιτήματα υποβάλλονται διαδικτυακά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (www.aade.gr/mybusinesssupport). Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Α.Φ.Μ. κάθε επιχείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό Μητρώο. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή TAXISnet της ΑΑΔΕ.

 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ:

 

Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 (α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

 • απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,
 • διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,

 (β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

 • απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

1) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

2) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

3) τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

 • διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

1) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

2) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,

3) τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν:

 • τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα έως την 10.4.2020.

è Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με νέα Κοινή Υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, δηλαδή μετά τις 10.04.2020.