«Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»