«Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων-Β’ Κύκλος»: Απόφαση Ένταξης

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»