Ενοποίηση των ελέγχων για αγροδιατροφικά προϊόντα

Κεντρική αρχή έλεγχου θα είναι ο ΕΦΕΤ

Για «ενο­ποί­η­ση όλων των δια­δι­κα­σιών ελέγ­χου για τα αγρο­δια­τρο­φι­κά προ­ϊ­ό­ντα από τον σταύ­λο και το χω­ρά­φι ως το πιά­το του κα­τα­να­λω­τή» μί­λη­σε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Πα­ρα­γω­γι­κής  Ανα­συ­γκρό­τη­σης Βαγ­γέ­λης Απο­στό­λου με­τά την επί­σκε­ψή του στα γρα­φεία του ΕΦΕΤ, όπου συμ­με­τεί­χε στη συ­νε­δρί­α­ση του νέ­ου διοι­κη­τι­κού συμ­βού­λιου του φο­ρέα, την Πέμ­πτη 11 Ιου­νί­ου.

 

Κε­ντρι­κή αρ­χή ελέγ­χου θα εί­ναι ο ΕΦΕΤ, σύμ­φω­να με νέα θε­σμι­κή προ­σέγ­γι­ση σε όσους ασκούν σή­με­ρα αρ­μο­διό­τη­τα ελέγ­χου σε όλα τα στά­δια της πα­ρα­γω­γι­κής αλυσί­δας. Ολό­κλη­ρη η δή­λω­ση του κ. Απο­στό­λου:

«Όσον αφο­ρά το ση­με­ρι­νό μο­ντέ­λο ελέγ­χου τρο­φί­μων έχουν πα­ρα­τη­ρη­θεί πολ­λά προβλή­μα­τα που εστιά­ζο­νται κυ­ρί­ως στην επι­κά­λυ­ψη αρ­μο­διο­τή­των, στην πολυδιάσπαση των ελεγ­κτι­κών μη­χα­νι­σμών και στη συ­να­κό­λου­θη έλ­λει­ψη συ­ντο­νι­σμού και επο­πτεί­ας.
Προ­χω­ρά­με σε μια θε­σμι­κή πα­ρέμ­βα­ση συ­ντο­νι­σμού όλων όσων σή­με­ρα ασκούν αρμοδιό­τη­τες ελέγ­χου στα διά­φο­ρα στά­δια της πα­ρα­γω­γι­κής και της με­τα­ποι­η­τι­κής διαδι­κα­σί­ας. Ενο­ποιού­με τους ελέγ­χους από το χω­ρά­φι μέ­χρι το πιά­το του κα­τα­να­λω­τή. Ση­μείο ανα­φο­ράς, Κε­ντρι­κή Αρ­χή Ελέγ­χου θα εί­ναι ο ΕΦΕΤ, με τη συ­μπα­ρά­στα­ση βε­βαί­ως του αρ­μό­διου υπουρ­γεί­ου Πα­ρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης που έχει άλ­λω­στε και την εποπτεία του φο­ρέα, και πά­ντα σε συ­νερ­γα­σία με τις πε­ρι­φε­ρεια­κές υπη­ρε­σί­ες τό­σο του ΕΦΕΤ όσο και του υπουρ­γεί­ου.
Η ανα­γκαία πα­ρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση της χώ­ρας θα στη­ρι­χθεί στην ανά­δει­ξη του αγρο­δια­τρο­φι­κού μο­ντέ­λου ως κυ­ρί­αρ­χου ερ­γα­λεί­ου, όπου τα στοι­χεία της ποιό­τη­τας και της πα­ρά­δο­σης θα συν­δυά­ζο­νται με αυ­τά της υγιει­νής και της ασφά­λειας των παραγό­με­νων τρο­φί­μων».

Όπως εί­πε ακό­μα ο υπουρ­γός «Οι υπάρ­χου­σες σή­με­ρα δο­μές στη χώ­ρα, θα προσαρμο­στούν στην ολο­κλη­ρω­μέ­νη και ενο­ποι­η­μέ­νη προ­σέγ­γι­ση "από το αγρόκτημα/στά­βλο στο τρα­πέ­ζι του κα­τα­να­λω­τή" και για το λό­γο αυ­τό θα γί­νουν οι αναγκαί­ες ορ­γα­νω­τι­κές προ­σαρ­μο­γές για την ενο­ποι­η­μέ­νη αντι­με­τώ­πι­ση της τροφικής αλυ­σί­δας και την ορ­γά­νω­ση ενός ενιαί­ου και απο­τε­λε­σμα­τι­κού συ­στή­μα­τος επισή­μων ελέγ­χων ώστε να επι­λυ­θούν πολ­λά προ­βλή­μα­τα και να μειω­θούν οι διατροφι­κοί κίν­δυ­νοι».