Ενσωμάτωση Οδηγίας για παραβάσεις διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού Συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού Συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.


Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών – μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.
 
Με το νόμο 4529 μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/104/ΕΕ.
Πρόκειται για διατάξεις αδικοπρακτικής ευθύνης, εντασσόµενες συστηµατικά στο γενικό πλαίσιο των ΑΚ 914 επ., τις οποίες δεν παραµερίζουν.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, καταβλήθηκε προσπάθεια να ενταχθούν όλες οι διατάξεις της Οδηγίας στο ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο, παρά τη δυσκολία ένταξης ειδικά ως προς ορισµένα ζητήµατα που αφορούν τον έµµεσο αγοραστή.
Επισηµαίνεται ότι η εφαρµογή όλων των διατάξεων που ανήκουν στο εθνικό ουσιαστικό ή στο δικονοµικό δίκαιο και εφαρµόζονται σε αγωγή αποζηµίωσης λόγω παράβασης των κανόνων ανταγωνισµού κατά πάγια ενωσιακή νοµολογία δεν θα πρέπει να καθιστά πρακτικά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την υλοποίηση της αξίωσης αποζηµίωσης  (πρβλ. και άρθρο 14 του νόµου, άρθρο 4 της Οδηγίας).
Οι διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται και επί αµιγώς εθνικών παραβάσεων του Ν.3959/2011 (άρθρα 1, 2).
Ωστόσο, ο νόμος περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στις αξιώσεις αποζηµίωσης, χωρίς να θίγει ενδεχόµενες αξιώσεις παράλειψης της παράβασης και παύσης της προσβολής.
Ειδικότερα μεταξύ άλλων σύμφωνα με το άρθρο 3 του νέου νόμου, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού δικαιούται πλήρη αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει τη θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και τόκους. Η ευθύνη σε αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από το αν μια αρχή ανταγωνισμού έχει ήδη διαπιστώσει την ύπαρξη παράβασης. Τόκος οφείλεται για το χρονικό διάστημα από την πρόκληση της ζημίας έως την καταβολή της αποζημίωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 13, στο Πρωτοδικείο Αθηνών συνιστάται ειδικό τμήμα το οποίο εκδικάζει τις υποθέσεις του παρόντος νόμου, όπως και στο Εφετείο Αθηνών συνιστάται ειδικό τμήμα το οποίο εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του ανωτέρω ειδικού τμήματος επί υποθέσεων του παρόντος νόμου.
Παρατίθενται ορισμοί που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των σκοπών του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου («πρόγραμμα επιείκειας», «πρόταση και δήλωση διευθέτησης διαφοράς» κ.ά.).
Προβλέπονται ρυθμίσεις αναφορικά με την προσκόμιση, κοινοποίηση και χρήση των αποδεικτικών στοιχείων υποστήριξης του σχετικού αιτήματος αποζημίωσης, καθώς και με την επιβολή χρηματικών ποινών ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ που μπορεί να αναπροσαρμόζονται με ΚΥΑ ,σε περίπτωση μη προσκόμισης, καταστροφής ή μη σύννομης χρήσης αυτών.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παραγραφή των αξιώσεων αποζημιώσεων, την ευθύνη εις ολόκληρο, τον τρόπο εκτίμησης του ύψους της ζημίας, τη συναινετική επίλυση διαφορών κ. ά.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο: